Jeden produkt,
wiele zastosowań

Stabilne podłoże to niezbędna podstawa w budownictwie, zarówno w przypadku dróg, linii kolejowych jak i przy inwestycjach wielkopowierzchniowych. Spoiwa z rodziny TEFRA® uzdatniają grunt poprzez wiązanie nadmiaru wody.

Dzieje się tak dzięki dużej zawartości wolnego tlenku wapnia, cementu, oraz innych składników wpływających na znaczną poprawę właściwości gruntu, takich jak nośność, wytrzymałość na ściskanie, jednorodność, odporność na działanie wody i mrozu oraz zmniejszenie stopnia plastyczności. A przede wszystkim spoiwa TEFRA® są produktami ekologicznymi o niskiej emisji CO.

Więcej informacji na temat spoiw TEFRA® dostępnych jest na tefra.eu.

 

tefra®15

Przydatne do wykonania ulepszonego podłoża prawie wszystkich rodzajów gruntów.

TEFRA®25

Przydatne do ulepszenia i modyfikacji przede wszystkim gruntów drobnoziarnistych w budownictwie komunikacyjnym.

tefra®35

Ulepsza grunty wymagające większej nośności w budownictwie komunikacyjnym i wielkopowierzchniowym.

SPOIWO INIEKCYJNE
DO PRZESŁON
PRZECIWFILTRACYJNYCH

Spoiwo TEFRA IN® jest gotowym produktem do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej w budownictwie melioracyjnym i geotechnicznym, metodą mieszania wgłębnego na miejscu.

Spoiwo TEFRA IN® jest mieszane z wodą na placu budowy w specjalistycznych szybkoobrotowych mieszarkach do sporządzania zawiesiny twardniejącej i w stanie plastycznym.

Następnie jest ona przepompowywana do miejsca wbudowania, gdzie na odpowiedniej głębokości i przy pomocy specjalistycznego sprzętu zostaje wymieszana z gruntem podłoża i/lub korpusu budowli melioracyjnej/geotechnicznej

Po określonym czasie mieszania z gruntem TEFRA IN® samoistnie twardnieje, tworząc przegrodę dla wody gruntowej napierającej na budowlę

Dodatek do betonu

Popiół lotny krzemionkowy to drobnoziarnisty materiał o właściwościach pucolanowych, otrzymywany przez mechaniczne lub elektrostatyczne wytrącenie popiołów z gazów odlotowych ze spalania miału węgla kamiennego w kotłach energetycznych.

Popiół spełniający wymagania normy PN-EN 450-1 „Popiół lotny do betonu” jest powszechnie stosowany w branży budowlanej jako dodatek typu II do produkcji betonu. Popioły krzemionkowe są powszechnie stosowane jako surowiec do produkcji cementów popiołowych i pucolanowych.

Popiół lotny to gotowe spoiwo do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych, znacząco obniżające koszty materiałowych realizacji inwestycji. Znajduje ono zastosowanie w budownictwie melioracyjnym i geotechnicznym – m.in do uszczelnienia wałów przeciwpowodziowych, zamykania składowisk odpadów, fundamentowania specjalistycznego. Jest to także materiał antropogeniczny o niskiej emisji CO2.

Rekultywacje terenów
zdegradowanych

Formuła naszych działań i współpracy dobierana jest indywidualnie dla każdego przypadku z uwzględnieniem wszelkich uwarunkowań technicznych i formalno-prawnych, w sposób uwzględniający interesy wszystkich stron danego przedsięwzięcia. W przypadkach, gdy dany projekt kwalifikuje się do pozyskania funduszy zewnętrznych, zarówno pomocowych ze środków Unii Europejskiej jak i funduszy krajowych, deklarujemy profesjonalne przygotowanie wniosków oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania.

W zależności od potrzeb oraz specyficznych dla danej lokalizacji wymagań oferujemy przeprowadzenie pełnego lub częściowego procesu rewitalizacji terenu zdegradowanego w celu przywrócenia pierwotnych funkcji i wyglądu terenu.

Przekształcanie
inwestycyjne

Jednym z ograniczeń działalności inwestycyjnej dla budownictwa kubaturowego i wielkopowierzchniowego są możliwości pozyskania właściwych lokalizacji. Wśród atrakcyjnych kosztowo rozwiązań jest przekształcenie inwestycyjne terenów zdegradowanych. Tereny zdewastowane, wyrobiska, tereny niestabilne geotechniczne, tereny o nieuregulowanych stosunkach wodnych, które można pozyskać w bardzo atrakcyjnych cenach, mogą być z powodzeniem przekształcone w obszary o zwielokrotnionej wartości, służące dalszemu wykorzystaniu.

W zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań danego projektu oferujemy przeprowadzenie pełnego lub częściowego procesu przygotowania terenu pod przyszłą inwestycję dla developerów powierzchni magazynowych, budownictwa mieszkaniowego, operatorów centrów logistycznych itp.

Nawóz AgroSupra S

AgroSupra S zapewnia mniejsze nakłady na produkcję roślinną, dzięki swojemu składowi chemicznemu, nie zakwasza gleby, zmniejsza jej zasolenie, eliminuje toksyczny glin i przyczynia się do jakościowo lepszych plonów. Obecność wapnia łatwo rozpuszczalnego wzmacnia system korzeniowy roślin i ułatwia pobieranie składników odżywczych.

Page 1 Created with Sketch. siarka
 • tworzy bardziej wytrzymałą ścianę komórkową rośliny
 • decyduje o odporności na niesprzyjające warunki klimatyczne
 • stanowi zaporę przed wnikaniem patogenów
 • aktywuje enzymy, neutralizuje kwasy organiczne
 • wpływa na rozwój i wzrost korzeni

Nawożenie siarką jest niezbędne do prawidłowej gospodarki azotem w roślinie, zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe, takie jak np. susza, wysokie temperatury, niedobór wody. Ponadto brak nawożenia siarką i wapniem ogranicza plonowanie roślin.

Skład: 17% siarki i 22% wapnia w przeliczeniu na czysty składnik (siarka w ilości 42,5% SO3 , wapń w ilości 30,7% CaO).

Page 1 Created with Sketch. wapń
 • wpływa na lepszą gospodarkę azotem w roślinie
 • wspomaga wykorzystanie azotu przez bakterie nitryfikacyjne
 • wpływa na jakość i ilość plonów
 • bierze udział w produkcji roślinnych przeciwciał
 • zwiększa odporność roślin na choroby
 • poprawia tolerancję roślin na suszę, wysokie temperatury, niedobór wody

Zagospodarowanie UPS

Oferta zagospodarowania UPS (ubocznych produktów spalania) polega w głównej mierze na ich przetwarzaniu w produkty i materiały, które mogą być stosowane bez ograniczeń wynikających ze statusu odpadu. Dla wybranych rodzajów odpadów paleniskowych, we współpracy z ich wytwórcami, uzyskujemy status produktu ubocznego, co stwarza istotne możliwości poszerzenia kręgu ich odbiorców, którzy mogą je stosować lub poddawać dalszej przeróbce bez konieczności uzyskiwania decyzji administracyjnych na odzysk odpadów.

W razie potrzeby przeprowadzamy utratę statusu odpadu poprzez ich certyfikację z określonym standardem technicznym, co od strony formalno-prawnej pozbawia ich również statusu odpadu.

Oferujemy także opracowanie koncepcji zagospodarowania UPS, zaprojektowanie i budowę instalacji do ich przetwarzania oraz prowadzenie jej dalszej eksploatacji. Zagospodarowanie odpadów paleniskowych obejmuje wszystkie ich rodzaje wytwarzane w energetyce i ciepłownictwie.

product_2

Obsługa gospodarki
odpopielania

Powierzenie kompleksowej obsługi gospodarki odpopielania wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu skutkuje m.in. zmniejszeniem kosztów funkcjonowania tego obszaru oraz optymalizacją metod zagospodarowania odpadów paleniskowych.

Realizacja kompleksowej usługi zawiera dwa podstawowe obszary, które w zależności od potrzeb mogą być dodatkowo uzupełniane.

 • Operacyjna obsługa instalacji i urządzeń gospodarki odpopielania oraz składowisk odpadów paleniskowych zapewniająca ich właściwe funkcjonowanie, zabezpieczenie obsady pracowników oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego
 • Odbiory, przetwarzanie i finalne zagospodarowanie ubocznych produktów spalania paliw stałych i odsiarczania spalin (żużla, popiołu i gipsu syntetycznego).