Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Ekotech Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (03-982) przy ul. Gen. S. Skalskiego 1/U16 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000453301, NIP 9522123516, zwanym dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z Administratorem w następujący sposób:

 • mailowo, kierując wiadomość e-mail na adres: rodo@grupaekotech.eu
 • telefonicznie pod numerem +48 22 587 58 39 oraz 517 768 221
 • w drodze korespondencji w formie pisemnej, kierując pocztę na adres siedziby biura: Grupa Ekotech Sp. z o.o., ul. Gen. S. Skalskiego 1/U16, 03-982 Warszawa

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z zawarciem i wykonaniem Umów/Zamówień, zleceń transportowych oraz ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami powstałymi w związku z realizacją Umów/Zamówień/Zleceń jak także utrzymywania kontaktów służbowych – co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Brak przekazania Pani/Pana danych osobowych może spowodować niemożność realizacji umowy/zamówienia/zlecenia przez Administratora.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Kategorie danych

Przetwarzane dotyczy następujących kategorie danych:

 • danych osobowych, umożliwiających identyfikację, w tym imię, nazwisko, numer PESEL bądź serię i numer dowodu osobistego a w przypadku jego braku numer paszportu (tylko
  w przypadku realizacji zleceń transportowych, jak i innych wykonywanych w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie odrębnych podmiotów, których wewnętrzne procedury i regulaminy BHP nakładają obowiązek podania PESEL bądź serii i numeru dowodu osobistego/paszportu w celu umożliwienia wjazdu do zakładów).
 • dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną

oraz kontaktu telefonicznego).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być następujące podmioty:

 • spółki w ramach Grupy Ekotech
 • pracownicy, współpracownicy oraz podmioty współpracujące z Administratorem,
 • podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym
  z realizacją Umowy/Zamówienia/Zlecenia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi transportowe, informatyczne, prawne, pocztowe, kurierskie, kadrowe, księgowe jak również zakładom na terenie, których zlokalizowane są załadunki, oraz innym podmiotom niezbędnym w procesie realizacji ww. celów
 • podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z zawarciem i realizacją Umowy/Zamówienia/Zlecenia, jak również przez okres niezbędny do przechowywania Umowy/Zamówienia/Zlecenia dla celów archiwalnych, w tym przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określny czas.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem, – przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji
  o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia/zlecenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe mogą zostać przez Państwa przesłane innemu administratorowi danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych
  z Pani/Pana szczególną sytuacją lub w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z biurem Grupy Ekotech
w sposób opisany powyżej.

Źródło pochodzenia danych

Jeżeli nie przekazała/ał Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio Administratorowi, to zostały one udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę lub kontrahenta, który wskazał Panią/Pana jako osobę do kontaktów związanych z zawarciem, nadzorem i wykonaniem Umowy/Zamówienia/Zlecenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Polityka wtyczek Facebook i LinkedIn

Na stronach www.ekotech.pl oraz www.tefra.eu korzystamy z tzw. wtyczek serwisów społecznościowych Facebook i LinkedIn. Po wybraniu danej wtyczki zostaną Państwo przekierowani na strony naszych profilów @EkotechGroup a Państwa przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego.

Grupa Ekotech odpowiada za treści publikowane na swoich profilach serwisów społecznościowych a nie za zarządzanie tymi serwisami. Skorzystanie z w/w wtyczek serwisów społecznościowych wiąże się z przekazaniem Państwa danych osobowych dostawcom tych serwisów. Z związku z powyższym mają Państwo obowiązek przestrzegać wszelkich wymogów prawnych oraz warunków ochrony prywatności wprowadzonych przez ich dostawców. Grupa Ekotech nie ma wpływu na dane zbierane przez dostawców, które uzyskują po wyborze przez Państwa naszych wtyczek serwisów społecznościowych. Przekierowanie Państwa przeglądarki na dany profil Grupy Ekotech udostępni dostawcy informację o odwiedzinach na naszej stronie na podstawie Państwa adresu IP komputera a także umożliwi dostawcy zbieranie Państwa danych, w tym danych statystycznych i analitycznych dotyczących korzystania z serwisów społecznościowych obejmujących m.in. informacje o przeglądanych stronach internetowych, polubieniach, odwiedzinach oraz wpisach, które Państwo opublikowali bądź Państwa zainteresowały. Ponadto dostawcy umieszczają pliki cookies na swoich serwisach, które mają Państwo możliwość zablokować w ustawieniach Państwa przeglądarki. Jeśli nie zgadzają się Państwo na gromadzenie danych przez serwisy społecznościowe zalecamy uprzednie wylogowanie się z Państwa kont w serwisach społecznościowych. Dostawcy serwisów społecznościowych mogą przekazywać Grupie Ekotech zbiorcze dane dotyczące odwiedzin naszych profili i stron takich jak łączna liczba polubień publikowanych przez nas treści, jak również liczby wpisów, odwiedzających nasze strony i profile  oraz kliknięć na zamieszczone linki.

Informujemy, że dane osobowe użytkowników serwisów społecznościowych Facebook i Instagram udostępnionych w trakcie korzystania z profilu „EKOTECH GROUP” (@EkotechGroup) przy użyciu narzędzi udostępnionych przez te serwisy, którzy m.in. obserwują  profil @EkotechGroup, udostępniają lub komentują publikowane przez nas treści (w tym poprzez symbole udostępnione przez serwisy społecznościowe takie jak w szczególności ikonka „lubię to”) bądź kontaktują się z Grupą Ekotech za pośrednictwem w/w profilów, a także dane osobowe innych osób zamieszczone przez użytkowników serwisów społecznościowych na profilach Grupy Ekotech (np. w komentarzach) są przetwarzane:

 • w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, w czym mieści się także zamieszczanie w ramach tego profilu informacji o naszej aktywności, wydarzeniach, które organizujemy naszych produktach i usługach – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Grupy Ekotech podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes polega na promowaniu naszej firmy oraz produktów i usług;
 • w celu komunikacji z zainteresowanymi użytkownikami serwisów społecznościowych za pośrednictwem udostępnianych przez te serwisy funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości) – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Grupy Ekotech podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes polega na możliwości komunikowania się z użytkownikami serwisów;
 • w celu analizowania danych statystycznych udostępnionych przez właścicieli serwisów społecznościowych za pośrednictwem oferowanych przez te serwisy funkcjonalności – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Grupy Ekotech podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwości pozyskiwania i analizowania informacji w celu badania skuteczności oraz udoskonalania prowadzonej przez nas działalności;
 • w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Grupy Ekotech w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Grupy Ekotech podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów Grupy Ekotech przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków.

 

Zakres przetwarzanych przez Grupę Ekotech danych odpowiada Państwa danym udostępnionym w Państwa profilu publicznym w danym serwisie społecznościowym oraz danych, które zdecydują się Państwo podać w komentarzu lub zgłoszeniu przesłanym za pomocą narzędzi komunikacyjnych udostępnionych przez te serwisy. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ze względu na sposób działania serwisów społecznościowych dane zawarte w Państwa profilu publicznym są udostępniane użytkownikom, z którymi wchodzą Państwo w interakcje w ramach danego serwisu społecznościowego.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt tel. (22) 531 03 00
Jeśli potrzebują Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane z kont serwisów społecznościowych powinni Państwo zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z wytycznymi podanymi na poszczególnych stronach.

Zgodnie z zasadami ochrony prywatności wprowadzonych przez serwisy społecznościowe Facebook i Instagram dane osobowe użytkowników tych serwisów mogą być przez nie przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym w USA.

W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

Więcej informacji dotyczących polityki prywatności oraz zasad korzystania z serwisów społecznościowych mogą Państwo znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Zasady dotyczące danych (facebook.com)

Ustawienia (linkedin.com)