Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Ekotech Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (03-982) przy ul. Gen. S. Skalskiego 1/U16 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000453301, NIP 9522123516, zwanym dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z Administratorem w następujący sposób:

– mailowo, kierując wiadomość e-mail na adres: rodo@grupaekotech.eu

– telefonicznie pod numerem +48 22 587 58 39 oraz 517 768 221

– w drodze korespondencji w formie pisemnej, kierując pocztę na adres siedziby biura: Grupa Ekotech Sp. z o.o., ul. Gen. S. Skalskiego 1/U16, 03-982 Warszawa

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z zawarciem i wykonaniem Umów/Zamówień, zleceń transportowych oraz ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami powstałymi w związku z realizacją Umów/Zamówień/Zleceń jak także utrzymywania kontaktów służbowych – co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Brak przekazania Pani/Pana danych osobowych może spowodować niemożność realizacji umowy/zamówienia/zlecenia przez Administratora.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Kategorie danych

Przetwarzane dotyczy następujących kategorie danych:

– danych osobowych, umożliwiających identyfikację, w tym imię, nazwisko, numer PESEL bądź serię i numer dowodu osobistego a w przypadku jego braku numer paszportu (tylko
w przypadku realizacji zleceń transportowych, jak i innych wykonywanych w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie odrębnych podmiotów, których wewnętrzne procedury i regulaminy BHP nakładają obowiązek podania PESEL bądź serii i numeru dowodu osobistego/paszportu w celu umożliwienia wjazdu do zakładów).

– dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną

oraz kontaktu telefonicznego).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być następujące podmioty:

– spółki w ramach Grupy Ekotech

– pracownicy, współpracownicy oraz podmioty współpracujące z Administratorem,

– podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym
z realizacją Umowy/Zamówienia/Zlecenia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi transportowe, informatyczne, prawne, pocztowe, kurierskie, kadrowe, księgowe jak również zakładom na terenie, których zlokalizowane są załadunki, oraz innym podmiotom niezbędnym w procesie realizacji ww. celów

– podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z zawarciem i realizacją Umowy/Zamówienia/Zlecenia, jak również przez okres niezbędny do przechowywania Umowy/Zamówienia/Zlecenia dla celów archiwalnych, w tym przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określny czas.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych osobowych,

– usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem, – przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji
o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia/zlecenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe mogą zostać przez Państwa przesłane innemu administratorowi danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją lub w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z biurem Grupy Ekotech
w sposób opisany powyżej.

Źródło pochodzenia danych

Jeżeli nie przekazała/ał Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio Administratorowi, to zostały one udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę lub kontrahenta, który wskazał Panią/Pana jako osobę do kontaktów związanych z zawarciem, nadzorem i wykonaniem Umowy/Zamówienia/Zlecenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.